Termografia


AVANTATGES I APLICACIONS

La termografia fa visible allò que resta ocult a simple vista. Registra i analitza les dades radiomètrics sense contaco i sense radiació mitjançant càmeres termogràfiques.

Qualsevol cos per sobre del zero absolut (-273,15 ° C) emet radiació electromagnètica. Amb les càmeres tèrmiques és possible mesurar la intensitat de la radiació infraroja. Aquestes calculen la temperatura de la superfície, que és representada en diferents colors per a diferents temperatures.

Els avantatges d'un peritatge termogràfic és el diagnòstic precoç de permeabilitats, humitat i alts gradients de temperatura. La termografia funciona a distància i en llocs poc accessibles. Els termogrames reconeixen els defectes abans que el dany sigui manifest i apreciable a simple vista.

La termografia permet examinar les anomalies en la distribució de temperatures de qualsevol cos. D'aquesta manera es ressalten els problemes existents i es permet prendre mesures pal·liatives de manera efectiva i precisa.


Més Avantatges:

 • Examinació no destructiva (no es modifica la superfície)

 • Comprovació sense contacte

 • Control baix ús normal (sense desmuntar els objectes)

 • Comprovació segura (ja que s'efectua a distància)

 • Rapidesa en el diagnòstic

 • Definició precisa de la ubicació i de les peces amb irregularitats

 • Diagnòstic precoç de danys i irregularitats

 • S'arxiven els termogrames, permetent comparacions futures

Si la termografia és duta a terme per personal degudament qualificat no solament és l'únic mètode per analitzar un gran nombre de situacions tèrmiques, sinó que també és el camí més econòmic i més exacte per fer visibles els danys en el moment del seu origen i els ja existents.


ÚS DEL SISTEMA EN L'ÀREA NÀUTICA

Qualsevol propietari d'una embarcació hauria de conèixer el seu estat. És de gran importància localitzar problemes potencials sense posar en perill la seguretat de l'embarcació. Mitjançant el sistema no-invasiu de la termografia una tara o dany es pot diagnosticar i reparar de forma ràpida i minimitzant els costos, abans que es produeixin danys i despeses majors.

En el moment de la compra o de la venda d'un iot és pràcticament indispensable realitzar un peritatge abans de formalitzar la transacció. Aquest peritatge protegeix al comprador i al venedor de llargues discussions i judicis. Un bon peritatge termogràfic inclou el desenvolupament tèrmic dels motors, diagnostica els accidents i oferir certesa sobre l'existència o no d'osmosi a l'embarcació. Això li permet comprar o vendre una embarcació amb total i absoluta confiança.


Les aplicacions d'un cop d'ull:

 • Osmosi (també sense bombolles visibles)

 • Delaminació (Despreniment dels materials compostos, inclusions d'aire)

 • Reparacions anteriors del casc

 • Entrada d'aigua (fuites, esquerdes)

 • Fuites en conduccions (aigua, gas)

 • Humitat i aigua en nuclis de fusta

 • Anàlisi tèrmica de motors, turbines i intercanviadors de calor


OSMOSIS

Al caco d'un vaixell afectat per difusió (també coneguda com osmosi) que es manifesta per la típica formació de bombolles a la superfície del casc de fibra de vidre, la termografia pot representar la diferència de temperatura causada pels líquids o la humitat. Sobre la base del termograma es pot mesurar la humitat present en les àrees afectades. D'aquesta manera es poden realitzar reparacions de forma precisa.

DELAMINACIÓ

La delaminació ocorre quan es produeix l'entrada d'aigua en el laminat. També els errors en l'acabat i la fabricació del casc poden causar inclusions d'aigua i causar delaminació. La conseqüència és una major sensibilitat del casc davant l'osmosi. La termografia fa visibles aquest tipus de danys i defectes. Mitjançant mètodes especials que fan visibles les mes petites diferències de temperatura, és possible localitzar les zones afectades de manera ràpida i econòmica.


REPARACIONS ANTERIORS DEL CASC

Els materials emprats en reparacions anteriors del casc com empastaments, resines epoxi, etc. tenen altres propietats tèrmiques que els matariales originals del casc. Per tant, mitjançant un termograma es pot apreciar en quins llocs i en què amplitud dse han efectuat reparacions. D'un cop d'ull es veuen els danys passats de l'embarcació. Fem visible el que no s'aprecia a simple vista i allò que resta ocult sota múltiples capes de pintura, imprimacions i antifouling.


ENTRADA D'AIGUA

L'entrada d'aigua a embarcacions pot causar la formació de floridura a l'habitacle de l'embarcació, posant en perill la seva salut i el valor estètic de l'ambarcación. L'aigua que ha penetrat i les zones adjacents tenen una temperatura inferior a la resta del vaixell. Mitjançant una termografia parcial es procedeix a localitzar les zones afectades i al seu reparació de manere efectiva. Si ja s'ha format floridura, després de la reparació és necessari prendre mesures adicinales: la neteja de les zones infestades per la floridura, el canvi de moquetes i entapissats, l'assecat total de l'habitacle mitjançant un deshumidificador i l'eliminació total de qualsevol floridura residual i les males olors associats mitjançant un generador d'ozó.


FUITES A CONDUCCIONS

Les fuites en les conduccions són un problema freqüent en els iots. Són de difícil localització, però mitjançant una càmera termogràfica es localitzen de manera ràpida i precisa, sense importar que es tracti de fuites de líquids o gasos refrigerants o de calefacció.


HUMITAT I AIGUA EN CASCOS DE FUSTA

La cura inadequat, dolent o irregular dels cascs d'embarcació de fusta sovint causa la penetració d'aigua a la fusta. Això amb el temps pot arribar a posar en perill la integritat estructural de l'embarcació. La fusta mullada o humida té una temperatura de superfície diferent de la fusta en perfectes condicions i pot ser visualitzada mitjançant la termografia.


ANÀLISI TÈRMIC DE MOTORS, TURBINES I BESCANVIADORS DE CALOR

El sobreescalfament d'un motor pot tenir una multitud de motius. Pot tractar-se d'una obstrucció total o parcial del sistema de refrigeració. Mitjançant l'anàlisi tèrmic el problema se situa i es repara ràpidament i de manera localitzada, sense importar que es tracti de l'intercanviador de calor, de la bomba de refrigeració o de qualsevol altre component, mitjançant el nostre sistema la visualització és immediata i la reparació precisa i exacta.CONTROL DE LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

La termografia permet visualitzar altes temperatures que es produeixen per resistència elèctrica o irregularitats en el sistema elèctric. Es poden examinar quadres de control i comandament, interruptors de potència, fusibles, connexions de potència i dispositius de separació mitjançant la termografia.